Prostorni plan uređenja Općine Kaptol

Uvodni dio (PDF File;   0,25  MB)

Ciljevi (PDF File;  0,25   MB)

Odredbe za proveđenje (PDF File;   0,9  MB)

Plan (PDF File;   0,3  MB)

Polazišta (PDF File;  5,65   MB)

 

Granice građevinskog područja (staro stanje)

Alilovci 

Češljakovci - Golo Brdo

Doljanovci - Bešinci

Kaptol - Komarovci

Mladi Gaj

Novi Bešinci

Podgorje

Ramanovci

 

Granice kartografskog područja (staro stanje)

Korištenje i namjena prostora

Prometna infrastruktura

Telekomunikacije

Energetski sustavi

Vodnogospodarski sustavi

Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Uvjeti korištenja i ograničenja u prostoru

 

Izmjene i dopune usvojene 2012.

               - tekstualni dio

Uvodni dio (PDF File; 1,97 MB)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine Kaptol (PDF File; 304,74 KB)

Prostorni plan uređenja Općine Kaptol, izmjene i dopune (PDF File; 39,02 MB)

 

             - granice građevisnkog područja (novo stanje)

Alilovci

Kaptol i Komarovci

Novi Bešinci

Ramanovci

 

            - granice kartografskog područja (novo stanje)

Korištenje i namjena prostora

Prometni infrastrukturni sustav

Infrastrukturni sustavi i mreže (pošta i elektroničke komunikacije)

Energetski sustavi

Infrastrukturni sustavi (vodno gospodarski sustavi)

Uvjeti korištenja i zaštita prostora (ekološka mreža)

Karta staništa

Uvjeti korištenja i zaštita prostora (područja posebnih ograničenja)