Glasnik

broj 7/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarske zone Novi Bešinci.
3. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.
4. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta.
5. Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za zamjenu nekretnina.
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2019. godini.
8. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
9. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
11. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
12. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
13. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
14. III. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu.
2. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.

broj 1/2020

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o komunalnim djelatnostima.
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kaptol.
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela.
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona.
5. Odluka o prijedlogu izbora člana NO Tekija d.o.o..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o prijenosu poslova i ovlasti.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za udruge.
3. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2020. godini.
4. Odluka o imenovanju osobe za praćenje i provedbu Ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Kaptol za 2020. godinu.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Kaptol.
7. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kaptol i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kaptol.
8. Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu.
9. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
10. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.
11. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine Kaptol za 2020. godinu.
12. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Kaptol.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“.

broj 5/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
2. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
3. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
4. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2019. godinu.
6. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2019.g..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za rad.
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatske policije.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Tomo Perić“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore „UHDDR-u“.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore LD Jelen.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „ŽUONO“.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla apostola.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.

broj 6/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o lokalnim porezima Općine Kaptol.
2. Odluka o prijedlogu izbora člana NO Komunalac Požega d.o.o..
3. Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
6. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2020. godinu.
11. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2020. godini.
12. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2020. godini.
13. Odluka o poticanju zapošljavanju i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2020. godini.
14. Pravilnik o stipendijama i drugim oblicima potpore studentima iz Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore Pastoralnom centru.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ogranku matice Hrvatske u Požegi.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore MU Općine Kaptol.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi ratnih veterana
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Dobro srce“.
6. Zaključak o imenovanju člana radnog tima.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“ Požega.
8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva.
9. Odluka o isplati poklon bona.
10. Odluka o isplati Božićnog dara za djecu.
11. Odluka o isplati Božićnog dara.
12. Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga.
13. Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja.
14. Pravilnik o korištenju službenih vozila.
15. Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Kaptol.

broj 4/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12. 2018. godine.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2019. godinu.
4. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
5. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
7. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2018. godine.
11. Zaključak o prihvaćanju pisama namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 45. Festivala „Zlatni glas Zlatne doline“ Kaptol 2019.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Odluka o isplati poklon bona.
4. Odluka o isplati Uskrsnog bona.
5. Odluka o isplati regresa
6. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.
7. Izmjene Pravilnika o korištenju kombi vozila.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Izvješće o radu za period od 01.07.2018. godine do 31.12. 2018. godine.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Moto klubu Požega Promet“.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi mažoretkinja i plesača Općine Kaptol“.
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi dragovoljaca narodne zaštite domovinskog rata“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega.
16. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (zona).
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore TZ Velika.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“ Požega.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „GFR Film Video“ Požega.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Pejić“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.
22. Zaključak o dodjeli financijske potpore Vatrogasnom centru Kaptol.
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „A vista“.
24. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol